ANBI

ANBI

OSG Jacobine Geel-4282-bewerkt_WEB kopie

Helaas is het ons nog niet gelukt om bovenstaande financiële gegevens via het programma FRIS op onze site te zetten, zoals bij de diaconie.
Wij werken er hard aan om een mooier overzicht te plaatsen.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Kortenhoef Oecumenische Streekgemeente
Telefoonnummer: 035-6561961 (voorzitter: mw. T. M. Hafkamp-Schouten)
Website adres:  https://www.osg-kortenhoef.nl
E-mail: info@osg-kortenhoef.nl
Adres:  Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168
Plaats:  Kortenhoef
Postadres:  p/a Mw. E. Kaldewaij
Vaartweg 60
1217 SZ Hilversum
Kerkvoogdij:  ABN-Amro rekening: NL49ABNA0550418903 t.n.v. OSG Kortenhoef te Hilversum
RSIN/Fiscaal nummer: 0026 08 571
KvK 76429504

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. De OSG staat open voor iedereen, ongeacht van welke geloofsrichting dan ook. Zij stelt zich oecumenisch op, zoals de naam al zegt en biedt ruimte voor kunst en cultuur, zowel in de kerkdiensten als in de maandelijkse lezingen en in diverse kringen.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk ook op ANBI Belastingdienst.

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8). 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur en  haar organisatie.Collectebonnen
Schenkingen die u doet aan een instelling met ANBI-status mag u onder een aantal voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Om deze reden zijn er collectebonnen te koop; zodat u aan kunt tonen dat u geld hebt gedoneerd aan een doel met ANBI-status.

De bonnen worden verkocht in eenheden van 20 stuks à € 1. Het bankrekeningnummer van de OSG is NL54 INGB 0000 3091 57 t.n.v. Kerkvoogdij OSG Collectebonnen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Oecumenische streekgemeente

 1. De Gemeente zoekt  naar vormen van samenwerking met andere kerkelijke   gemeenten.
 2. Als gemeenschap staan we open voor andere vormen van ‘gemeente zijn’ dan de klassieke vorm.

Beloningsbeleid

De beloning van onze kerkelijk medewerksters is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkelijk werkster verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verslagjaar 2020

Baten en lasten kerkelijke gemeente

begroting

rekening

rekening

 

2020

2020

2019

       

baten

            €

            €

            €

       

Bijdragen gemeenteleden

23500

30500

27000

       

Subsidies en overige bijdragen van derden

         0

    400

    700

       

Totaal baten

23500

30900

27700

       

lasten

     
       

Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

21000

16100

11300

       

Besteding kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

   6000

   2300

  7200

       

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

   1800

   1600

   1600

       

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

    4200

   4200

   4200

       

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

    2100

  1900

   2200

       

Totaal lasten

   35100

26100

 26500

       

Resultaat (baten – lasten)

– 11600

  4800

   1200

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

 • Onze kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 • Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 • Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris van de kerkelijk werkster en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
 • Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het landelijk werk.
 • Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 • Aangezien onze kerkelijke gemeenschap geen kerkgebouw in eigendom heeft, gaat het bij de post “lasten kerkelijke gebouwen” om  de huur van de kerk
 • Onze gemeente heeft geen organist of koster in vaste dienst
 • Er zijn geen bijzondere commissies die geld uitgeven
 • Er zijn  geen stichtingen die verantwoording moeten afleggen
 • De diaconie zorgt voor een eigen verslaggeving
 • Een kascontrolecommissie controleert elk jaar onze financiën
 • Een maal per jaar is er gemeenteberaad. De kerkleden kunnen hier om toelichting vragen en wensen en meningen weergeven.
 • Het kapitaal dat bij de banken is ondergebracht gebruiken wij  gedeeltelijk als reservering voor tijden dat het aantal leden terugloopt.

Diaconie

Diaconie – RSIN-nummer: 824108942

ANBI rapport

Toelichting jaarrekening diaconie 2023

Opbrengsten en baten:

 • Opbrengsten levend geld kwamen uit opbrengsten van collectes in de diensten en giften via de bankrekening. Ze waren altijd bestemd voor bepaalde diaconale doelen.

 • We collecteerden nooit om de eigen financiën aan te vullen, maar altijd voor een vastgesteld doel. In Corona tijd werd er ruim gegeven via de ING rekening.

 • De rente opbrengst was verwaarloosbaar.

Uitgaven en kosten:

 • In 2023 werd er door de diaconie meer bijgedragen aan de kosten voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.

 • De bankkosten van vooral de ING bank zijn behoorlijk gestegen.

 • De kosten van plaatselijk diaconaal werk betreffen o.a. bezoekwerk, bijdragen aan de actie met Kerst van de gezamenlijke kerken voor de zgn. minima Wijdemeren en onze bijdragen aan de Pioniersplek PioWij.

 • Bij afdrachten door te zenden collectes staan de opbrengsten van inzamelingen tijdens o.a. diensten. 

Dat we uitkomen op een negatief resultaat is prima te verantwoorden: diaconale gelden zijn bedoeld om mee te werken en niet om ‘op te potten’ .

De diaconie ziet terug op een goed 2023, waarin we samen met onze leden een bijdrage hebben geleverd om bepaalde noden te lenigen.

Scroll naar boven